TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982)-(20/11/2015)

 

 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng
 Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader (khuyên dùng)
Moet.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 112.213.89.34
 
Văn bản
 
Số ký hiệu văn bản: Số: 58/PGD&ĐT-TCCB
V/v To chuc danh gia, xep loai CV v kien toan CBQL
Cập nhật vào: 09:12 06.04.2010
V/v Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2009-2010 và kiện toàn cán bộ quản lý
Thể loại: Tổ chức cán bộ
Nội dung chi tiết:

 Kínhgửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông

 

          Đểđánh giá đúng năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kết quảcông tác của viên chức theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởngTrung học cơ sở, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và kiệntoàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cho những năm tiếp theo, phòng Giáo dục vàĐào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện như sau:

          I.Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

          1. Cơ sở đánh giá xếploại.

Hiệu trưởngcác trường căn cứ văn bản quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềchuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn Hiệu trưởng THCS để quán triệtvà tổ chức đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp đúng quy trình, chặt chẽ, côngkhai, dân chủ, khách quan, công bằng nhằm đánh giá chính xác năng lực, trìnhđộ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên.Trên cơ sở đó phân loại đội ngũ để có kế hoạch sắp xếp, sử dụng hoặc cử đi đàotạo, bồi dưỡng bổ sung, chuyển làm công tác khác hoặc đề nghị tinh giản biênchế, . . .

          - Đối với giáo viên Mầmnon: thực hiện đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp thực hiện theo nội dungvà quy trình các bước quy định tại Quyết định số: 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          - Đối với giáo viên Tiểuhọc: Thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên theo Quyết định số: 14/2007/QĐ-BGDĐTngày 04/5/2007 trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Đối với giáo viênTrung học cơ sở: Thực hiện đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp theo quyđịnh tại Thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đàotạo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trunghọc phổ thông và hướng dẫn tại Công văn số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian thực hiện: Các trường hoànthành việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên vào cuối tháng 5 (trước khi đánh giá, xếp loại viên chức và xétthi đua) và báo cáo  kết quả về Phòngtrước ngày 10/6/2010.

3. Quy định hồ sơ.

- Đối với Mầm non: Thực hiện đúng quytrình theo Quyết định số: 02/BGDĐT, lưuý:

+ Lưu hồ sơ viênchức tại trường: Phiếu giáo viên tự đánh giá (MN1) đính kèm công văn này.

+ Lưu hồ sơ quản lý tại trường: Mẫu(MN2) đính kèm công văn này.

+ Báo cáo vềPhòng: Theo mẫu Báo cáo tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên.

 

- Đối với Tiểu học: Thực hiện đúng quytrình tại Công văn số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD, lưu ý:

+ Lưu hồ sơ viênchức tại trường: Phiếu giáo viên tự đánh giá (TH1) đính kèm công văn này.

+ Lưu hồ sơ quản lý tại trường: MẫuTH2 đính kèm công văn này.

+ Báo cáo vềPhòng: Theo mẫu Báo cáo tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên.

- Đối với THCS: Thực hiện đúng quy trìnhvà các biểu mẫu ban hành theo Công văn số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD, lưu ý:

+ Lưu hồ sơ viênchức tại trường: Phiếu giáo viên tự đánh giá (phụ lục 1); Phiếu đánh giá giáoviên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng (phụ lục 4 của Công văn 660)

+ Lưu hồ sơ quảnlý: Tổ chuyên môn (phụ lục 3); Nhà trường (phụ lục 4)

+ Báo cáo vềPhòng: phụ lục 4.

 

          II. Đánh giá xếp loạichuẩn Hiệu trưởng Trung học cơ sở.

Kể từ năm học2009-2010, thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở theochuẩn quy định. Về tiêu chuẩn, quy trình các bước đánh giá, xếp loại, các biểumẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT và hướng dẫn tạiCông văn số: 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Việc thực hiện đánh giá xếp loại Hiệu trưởng được thực hiện cùng đợt đánh giáxếp loại giáo viên và gửi các phiếu (phụ lục 1, 2, 3) về Phòng để Trưởng phòngtham khảo trước khi đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo năm học.

* Lưuý: Chỉ áp dụng để đánh giá đối với Hiệu trưởng, không áp dụng đánh giácác phó Hiệu trưởng.

 

          III. Đánh giá xếp loạiviên chức.

Tất cả cán bộquản lý, giáo viên sau khi thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo Quy định củaBộ Giáo dục và Đào tạo đều phải thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức theo quyđịnh của Bộ Nội vụ. Cụ thể:

1. Đối với Hiệu trưởng:

Bước 1: Hiệutrưởng đối chiếu với các tiêu chuẩn để tự đánh giá, cho điểm và xếp loại viênchức (theo mẫu số 1 kèm theo Quyết định số: 11/1998/TTCP-CCVC). Riêng đối với Hiệutrưởng các trường Tiểu học phải tổ chức cho Tổ chuyên môn (được Hiệu trưởngtham gia sinh hoạt chuyên môn) để đánh giá 2 lĩnh vực Kiến thức và Kỹ năng sưphạm (được quy định trong Quyết định 14) và ghi rõ mức độ đạt được trong từng lĩnhvực.

Bước 2: Họplãnh đạo mở rộng gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ (hoặc tổ trưởng tổ Đảng), Chủ tịch côngđoàn, Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn để đóng góp ý kiến, đánh giá vàbỏ phiếu kín (không ghi tên). Đánhgiá chung về Hiệu trưởng phải được ghi rõ vào biên bản để gởi về Phòng.

* Lưuý: khi lấy ý kiến nhận xét Hiệu trưởng cần phân công một phó Hiệutrưởng điều hành cuộc họp. Các bước còn lại do Phòng thực hiện.

          2. Đối với Phó Hiệutrưởng, Giáo viên, nhân viên:

Bước 1: Cánbộ, giáo viên, nhân viên đối chiếu với các tiêu chuẩn để tự đánh giá, cho điểm,xếp loại (Giáo viên trực tiếp giảng dạy,kể cả giáo viên kiêm nhiệm Thư viện, Thiết bị, Y  tế học đường có tham gia giảng dạy một số tiếtquy định  thực hiện theo mẫu số 1 kèmtheo Công văn số: 3040/BGD&ĐT; cán bộ, giáo viên không trực tiếp giảng dạy,giáo viên chuyên trách phổ cập, nhân viên thực hiện phiếu đánh giá xếp loại viênchức theo Quyết định số: 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC).

          Bước2: Các Tổ chuyên môn, văn phòng tiến hành họp đóng góp ý kiến và bỏ phiếu kínkhông ghi tên.

          Bước3: Họp lãnh đạo mở rộng gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ (hoặc đại diện Tổ Đảng), Chủ tịch côngđoàn, Tổng phụ trách đội, Tổ trưởng chuyên môn để thống nhất đánh giá và bỏphiếu kín (không ghi tên) toàn thểcán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

          Bước4: Hiệu trưởng tham khảo đánh giá nhận xét, kết quả bỏ phiếu của tập thể đểquyết định kết quả xếp loại và thông báo công khai cho toàn Hội đồng, đồng thờigửi báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT.

          * Thời gian thực hiện: Hoànthành trong tháng 5/2010 (trước khi nhà trường xét thi đua, khenthưởng) và gởi hồ sơ về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/6/2010.

          * Hồ sơ gởi về phònggồm:

          - Danh sách đánh giá, xếp loại giáoviên trực tiếp giảng dạy (Mẫu số 2 kèmtheo Quyết định 06); danh sách đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên khôngtrực tiếp giảng dạy và nhân viên (Mẫu số1 kèm theo Quyết định 11) kèm tập tin (file) danh sách làm trên Excel –Font Times New Roman, cỡ chữ 14.

          -Phiếu đánh giá viên chức của Hiệu trưởng

          -Trích yếu Biên bản cuộc họp lãnh đạo mở rộng về đánh giá xếp loại Hiệu trưởng; đánhgiá xếp loại viên chức của đơn vị (TrongBiên bản cuộc họp phải nêu được đánh giá chung về từng viên chức mà tập thểcuộc họp thống nhất).

          *Lưu ý:

- Do chưa có sựthống nhất các tiêu chí để đánh giá nên năm học này Trưởng phòng chưa đánh giáxếp loại các Phó Hiệu trưởng, do đó Hiệu trưởng vẫn tiếp tục đánh giá Phó hiệutrưởng như năm học trước.

- Đối với giáoviên, đánh giá xếp loại viên chức phải trên cơ sở đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp loại nào thì xếp loại viên chức từ loại đótrở lên.

- Hiệu trưởng các trường nghiên cứu, nắm vững các tiêu chuẩn, quy địnhcủa Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện.

          -Sau khi đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá xếp loạiviên chức, Hiệu trưởng nhận xét trực tiếp vào các phiếu đánh giá và cập nhậtvào hồ sơ quản lý viên chức tại đơn vị.

          * Riêng đối với CB, GV, NV cáctrường Dân lập: vận dụng các văn bản trên để đánh giá xếp loại viên chức cơhữu của đơn vị.

 

          IV. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lạivà miễn nhiệm cán bộ quản lý.

          Để kiện toàn đội ngũcán bộ quản lý các trường học chuẩn bị cho năm học 2010-2011, phòng Giáo dục vàĐào tạo yêu cầu và hướng dẫn Hiệu trưởng các trường thực hiện một số nội dungsau:

          -Sau khi thực hiện công tác quy hoạch, Hiệu trưởng các trường căn cứ quy mô,định biên cán bộ quản lý của đơn vị, điều kiện tiêu chuẩn cán bộ quản lý theocác quy định hiện hành để rà roát đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, thống nhấttrong Lãnh đạo và Cấp ủy nhà trường để thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm cán bộ quản lý của đơn vị.

          -Về điều kiện, trình tự, thủ tục các đơn vị thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số:1018/2006/QĐ.UBND ngày 22/8/2006 củaỦy ban nhân dân  huyện Tân Phú.

          1. Đối với bổ nhiệm lại:Xem xét bổ nhiệm lại những cán bộ quản lý sẽ hết nhiệm kỳ từ tháng 5 đến tháng9/2010, còn trong độ tuổi, có đủ sức khoẻ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

Tuyệt đốikhông xem xét bổ nhiệm lại những cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, viphạm đạo đức Nhà giáo, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, có biểu hiệnlàm mất đoàn kết nội bộ, không được tín nhiệm của đa số cán bộ, giáo viên, nhânviên; Không bổ nhiệm lại những Hiệu trưởng đã hết 2 nhiệm kỳ tại cùng đơn vị.

          2.Miễn nhiệm: Thực hiện đối với những cán bộquản lý chưa hết nhiệm kỳ nhưng trong quá trình công tác còn hạn chế về năng lựchoặc do sức khỏe không đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

          3.Điều chuyển: Thực hiện đối với những Hiệutrưởng đã hết 02 nhiệm kỳ công tác tại đơn vị nhưng còn đủ phẩm chất, năng lựcvà sức khoẻ công tác hoặc những cán bộ do yêu cầu nhiệm vụ của Ngành cần phải tăngcường, bổ sung cán bộ quản lý cho một số đơn vị.

4. Bổ nhiệm mới: Bổ sung cán bộ quản lýcho đơn vị còn thiếu theo định biên. Đối tượng được đề nghị bổ nhiệm phải nằmtrong quy hoạch. Nếu nguồn tại chỗ không có thì Hiệu trưởng nhà trường giớithiệu nhân sự đơn vị khác và có văn bản thống nhất giữa lãnh đạo và cấp ủy chibộ của 2 đơn vị trước khi đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian thực hiện:

- Các đơn vị có nhu cầu bổnhiệm cán bộ quản lý, Hiệutrưởng nhà trường làm Tờ trìnhđể Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt về chủ trương, số lượng và dựkiến phân công nhiệm vụ đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm chậm nhất ngày 29/4/2010.

- Trước 31/5/2010 các đơn vị hoàn thành thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm cán bộ quản lý của các đơn vị và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng trước ngày10/6/2010.

* Lưu ý: Ngoài các hồsơ quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ quản lý banhành theo Quyết định số: 1018/2006/QĐ.UBND của Ủy ban nhân dân  huyện còn bổ sung thêm: Bản kê khai tài sảnthu nhập cá nhân, bản nhận xét của địa phương nơi cư trú và phiếu khám sức khỏe.Riêng việc lấy ý kiến hiệp y của các Đảng ủy địa phương sẽ do phòng Giáo dục vàĐào tạo thực hiện.

          Trênđây là một số hướng dẫn về đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2009-2010 vàkiện toàn cán bộ quản lý trường học, yêu cầu Hiệu trưởng nghiên cứu để triểnkhai thực hiện
Thống kê
Đã xem: 2240
Đã tải về: 906


Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới
 Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi năm 2016
 Thực hiện Công văn liên tịch số 375/SGDĐT-SNV về quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên MN-PT
 Xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015
 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2015-2020
 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2015-2016
 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục hành chính
 Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,...
 Thành lập trường trung học cơ sở
 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp học
 Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc
 Điểu chỉnh chi tiết trên văn bằng tốt nghiệp phổ thông
 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác
 Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Email Sở GD Đồng Nai
dongnai.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu
Email@gddttanphu.edu.vn
Tin mới
Hoạt động đội cây mùa xuân tại trường Tiểu học Nguyễn Du
Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect
Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Địa lý - Phương pháp phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học địa lý
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: Khu 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại văn phòng: (0613) 856.104 - Fax: 0613.698.082
Email: gddttanphu@dongnai.edu.vn
Http://gddttanphu.edu.vn Thiết kế bởi: Vi Tính Trường Đại